سیستم فرمان

اکثر ماشین های مسابقه از سیستم فرمان parallel ackerman یا reverse ackerman استفاده میکنند. سیستم فرمان طراحی شده برای این پروژه از نوع parallel ackerman بوده که با کمک نرم افزار Adams car تحلیل و بررسی شده است و در نرم افزار solid works مدل شده است .

 

غربیلک فرمان

 

 

 

 

 

 

مجموعه رک و پنیون