سیستم تعلیق

در طراحی این قسمت ابتدا با استفاده از مراجع اصلی طراحی سیستم تعلیق که لیستی از آنها در ادامه امده است، اطلاعات مورد نیاز گرداوری شده و سپس با استفاده از نرم افرار Adams car یک مدل کامل از خودرو ساخته شد و پارامتر های مختلف تعلیق مانند زاویه camber و تغییرات آن در اثر roll و bump، زاویه caster، زاویه KPI، محل roll center و تغییرات آن محاسبه و تنظیم شده اند. همچنین سفتی فنر و damper ها با استفاده از مدل های سیمولینک ساخته شده بر اساس معادلات حرکت چهار درجه آزادی ماشین تنظیم شده اند.

در بخش اتصال سیستم تعلیق به سیستم چرخ از قطعه ای به نام upright استفاده می شود که به طور کامل طراحی و از لحاظ تنش و سفتی مورد نیاز کاملا بررسی شده اند. به علاوه به منظور کاهش زاویه roll ماشین در اثر شتاب جانبی از قطعه ای به نام anti roll bar استفاده شده که سفتی مورد نظر آن بر اساس معادلات ذکر شده و نرم افزار Adams car محاسبه شده است. در بخش اتصال فنر و damper به شاسی، از قطعه ای به نام rocker استفاده می شود که ابعاد آن یکی از پارامتر های بسیار موثر در تعیین سفتی فنر ها و damper می باشد. این قطعه به طور کامل برای تعلیق جلو و عقب ماشین طراحی و تحلیل شده است.

 

 آپرایت های طراحی شده برای سیستم تعلیق

  


 

 مجموعه فنر و کمک فنر

  

 

راکر طراحی شده برای سیستم تعلیق

 

 

 

مجموعه طبق ها و میل های تعلیق