سوابق

با همت و پشتکار دانشجویان فعال و نخبه دانشگاه فردوسی سابقه بسیار خوبی در کارنامه این دانشگاه ثبت شد .

تیم قبلی شرکت کننده از دانشگاه فردوسی با نام کاسپین نایل به دریافت مقام هایی در مسابقات FSAE 2014 مسکو (روسیه) شدند که به شرح زیر است.

 

 

cost

 

design